211 23 43 342 (Δευ.-Πα. 10-18)

Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων

Η παρούσα Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων καταρτίστηκε σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και το Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών, και καλύπτει τα καταναλωτικά προϊόντα (εφεξής τα «προϊόντα»), στα οποία εφαρμόζεται από τον αγοραστή το δικαίωμα ευθύνης για τα ελαττώματα (εφεξής τα «παράπονα»).

Η πωλήτρια είναι η εταιρεία Web Retail s.r.o., με έδρα την Husinecká 903/10, 130 00, Praha 3 (Χουσινέτσκα 903/10, Τ.Κ. 130 00, Πράγα 3), IČ (Αριθμός Εμπορικού Μητρώου): 28876431, DIČ (ΑΦΜ): CZ 28876431 εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο τηρούμενο στο Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, τόμος C., φάκελος 150602.

Ο Αγοραστής είναι οποιαδήποτε οντότητα που με την Πωλήτρια συνάπτει σύμβαση για την αγορά προϊόντων.

Για τον αγοραστή που δεν είναι ο καταναλωτής, ο πωλητής μπορεί να εφαρμόσει την παρούσα Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων, διαφορετικά τα δικαιώματα που απορρέουν από την ευθύνη για τα ελαττώματα διαχειρίζονται από τη συναφθείσα σύμβαση και τον Εμπορικό Κώδικα.

Περιεχόμενο

 1. Δικαιώματα της πλημμελούς εκτέλεσης σύμβασης
 2. Όροι εγγύησης
 3. Δικαιώματα που απορρέουν από την εγγύηση
 4. Χειρισμός παραπόνων
 5. Τελικές διατάξεις

1. Δικαιώματα της πλημμελούς εκτέλεσης σύμβασης

Βλ. το αντίστοιχο παράγραφο των Εμπορικών Όρων.

2. Όροι εγγύησης

Σε περίπτωση που μετά την παραλαβή του εμπορεύματος από τον Αγοραστή και κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης εμφανιστεί στο προϊόν ελάττωμα, ο Αγοραστής μπορεί να ασκήσει νόμιμα την αξίωση του απορρέουσα από την εγγύηση.

Η περίοδος εγγύησης διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η περίοδος εγγύησης ορίζεται 24 μήνες και αρχίζει από την ημέρα της παραλαβής του προϊόντος.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2167 περ. δ) του Αστικού Κώδικα, ορισμένα από τα προϊόντα δεν καλύπτονται από την εγγύηση είκοσι τεσσάρων μηνών, ή δώδεκα μηνών που αρχίζει μετά την ημέρα της παραλαβής του προϊόντος. Πρόκειται κυρίως για προϊόντα που λόγω της φύσης τους δε μπορούν να έχουν τη διάρκεια ζωής τους ίδια με τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, δηλ. πρόκειται κυρίως για λαμπτήρες προβολέων και άλλα παρόμοια προϊόντα που προσφέρουμε στην Ιστοσελίδα του καταστήματος μας. Η δυσλειτουργία του προϊόντος που εμφανίζεται μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του, δε θεωρείται ελάττωμα, και δεν είναι δυνατόν να ασκείται το δικαίωμα της εγγύησης μετά το τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος . Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο προϊόν, η διάρκεια ζωής των λαμπτήρων προβολέων έχει διάρκεια τρεις μήνες / 2000 ώρες κάτω από ιδανικές συνθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Πόσο καιρό μπορεί να λάμπει η λάμπα;

Η πωλήτρια ευθύνεται για τα ελαττώματα των προϊόντων κατά την παραλαβή τους και για τα υλικά ή τα κατασκευαστικά ελαττώματα που εμφανίζονται μετά την παραλαβή των προϊόντων κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Η περίοδος εγγύησης παρατείνεται κατά την περίοδο κατά την οποία το προϊόν παρέμεινε στο σέρβις. Στην περίπτωση που το προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης ανταλλάσσεται από ένα άλλο προϊόν, δεν αρχίζει να τρέχει μια νέα περίοδος εγγύησης. Τα δικαιώματα απορρέουσα από την ευθύνη για τα ελαττώματα, τα οποία καλύπτονται από την εγγύηση, λήγουν εάν δεν εφαρμόζονται εντός της περιόδου εγγύησης.

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση στις εξής περιπτώσεις:

 • Η περίοδος εγγύησης του επιστρεφόμενου προϊόντος έχει λήξει πριν από την ημέρα υποβολής των παραπόνων – έληξε η περίοδος εγγύησης.
 • Το ελάττωμα προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή από βλάβες μηχανικής, θερμικής και χημικής φύσεως.
 • Το ελάττωμα προκλήθηκε από τη χρήση του προϊόντος σε συνθήκες που με τη θερμοκρασία, τη σκόνη, την υγρασία, τις χημικές και μηχανικές επιδράσεις δεν αντιστοιχούν σε περιβάλλον που συνιστάται άμεσα από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή.
 • Το ελάττωμα προκλήθηκε λόγω της μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 • Το ελάττωμα προκλήθηκε λόγω της αντιεπαγγελματικής εγκατάστασης, της χρήσης, του χειρισμού, της λειτουργίας, ή λόγω της παράλειψης προστασίας του προϊόντος.
 • Το ελάττωμα προκλήθηκε λόγω της μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης του προϊόντος ή άλλης αλλαγής στο προϊόν χωρίς την συγκατάθεση του κατασκευαστή.
 • Το ελάττωμα προκλήθηκε λόγω της σύνδεσης με το ηλεκτρικό ρεύμα που δεν ανταποκρίνεται σε σχετικούς κανονισμούς (ČSN) της Τσεχίας.
 • Το προϊόν υπέστη ζημιά από φυσικό φαινόμενο ή λόγω ανωτέρας βίας.
 • Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φθορά που προκαλείται από τη χρήση του προϊόντος.

Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τα οποία δε βρίσκονται σε συμμόρφωση με τους παραπάνω όρους, εάν ο Αγοραστής και η Πωλήτρια συμφώνησαν ρητά, όρισαν ή η Πωλήτρια εγγυάται αυτά, ενδεχομένως μπορεί να αναμένονται λόγω διαφήμισης ή συνηθισμένου τρόπου χρήσης των προϊόντων.

Ο Αγοραστής που δεν είναι ο καταναλωτής υποχρεούται, και για τον Αγοραστή που είναι ο καταναλωτής συνιστάται, αμέσως μετά την παράδοση των προϊόντων να ελέγξει τα αποστελλόμενα προϊόντα μαζί με το μεταφορέα (αριθμός πακέτων, ακεραιότητα της ταινίας, ζημία στο κουτί). Ο αγοραστής έχει δικαίωμα άρνησης του δέματος, το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τη σύμβαση αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω δέμα είναι ελλιπές ή υπέστη ζημία. Στην περίπτωση που ο Αγοραστής παραλάβει το δέμα που υπέστη ζημία από τον μεταφορέα, είναι απαραίτητο να περιγράψει τη ζημιά στο πρωτόκολλο παράδοσης του μεταφορέα.

Στην περίπτωση που παραλάβετε ελλιπές ή κατεστραμμένο δέμα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@alfalampes.gr, και να υπογράψετε πρωτόκολλο κατεστραμμένου δέματος στο μεταφορέα.

3. Δικαιώματα που απορρέουν από την εγγύηση

Κατά την άσκηση του δικαιώματος εγγύησης, ο καταναλωτής:

 • εάν το ελάττωμα μπορεί να διορθωθεί, δικαιούται την δωρεάν, σωστή και έγκαιρη αποκατάσταση του ελαττώματος, την αντικατάσταση του προϊόντος ή την αλλαγή του μέρους του προϊόντος, εάν δεν προκύψουν στην Πωλήτρια δυσανάλογα έξοδα σε σχέση με τη σοβαρότητα του ελαττώματος. Αν δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί αυτή η διαδικασία, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα σε μια λογική έκπτωση από την τιμή του προϊόντος ή μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση,
 • εάν το ελάττωμα δεν είναι δυνατόν να διορθωθεί και έτσι εμποδίζει τη σωστή χρήση του προϊόντος, δικαιούται να ζητήσει την αλλαγή ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση,
 • εάν τα ελαττώματα μπορούν να διορθωθούν και είναι περισσότερα και συμβαίνουν επανειλημμένα που εμποδίζουν τη σωστή χρήση του προϊόντος, δικαιούται να ζητήσει την αλλαγή ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση,
 • εάν τα ελαττώματα δεν είναι δυνατόν να διορθωθούν και ο καταναλωτής δε ζητά την αλλαγή του προϊόντος, έχει το δικαίωμα σε μια λογική έκπτωση από την τιμή του προϊόντος ή μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

4. Χειρισμός παραπόνων

 1. Ο τόπος που ασκείται το δικαίωμα εγγύησης είναι οι εγκαταστάσεις της εταιρείας Web Retail s.r.o. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου για να οργανώσουμε τα επόμενα βήματα.
 2. Στην περίπτωση που η Πωλήτρια αποφασίζει για την αποστολή του προϊόντος στις εγκαταστάσεις της, ο Αγοραστής, για το δικό του συμφέρον, εξασφαλίζει το προϊόν να είναι σε κατάλληλη συσκευασία που να προστατεύει επαρκώς το προϊόν και πληροί τις απαιτήσεις μεταφοράς εύθραυστων αγαθών, και αναγράφει κατάλληλα σύμβολα επάνω στο δέμα.
  • Το δέμα θα πρέπει να συνοδεύεται με συμπληρωμένη φόρμα καταγγελίας (MS Word | PDF)
  • Σας συνιστούμε να ασφαλίσετε την αποστολή.
  • Η διεύθυνση που θα αποστέλλονται τα προϊόντα προς επιστροφή είναι: Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Czech Rep.
 3. Στην περίπτωση της αποστολής του προϊόντος στην Πωλήτρια λόγω της διεκδικούμενης εγγύησης, τον κίνδυνο ζημιάς ή απώλειας φέρει ο Αγοραστής, μέχρι τη στιγμή της παραλαβής του προϊόντος από την Πωλήτρια.
 4. Μετά από την ορθή διευθέτηση του παραπόνου, το προσωπικό του σέρβις ή του υποκαταστήματος μας καλεί τον Αγοραστή να παραλάβει το επισκευασμένο προϊόν, ή το προϊόν αποστέλλεται πίσω στον Αγοραστή.
 5. Πάντα επισυνάπτεται ένα αντίγραφο του πρωτόκολλο για τις εντοπισθείσες ελλείψεις και τον τρόπο της αποκατάστασής τους, και συνιστούμε στον αγοραστή να φυλάει το πρωτόκολλο κατά όλη την περίοδο εγγύησης.
 6. Εάν η καταγγελία είναι αβάσιμη (βλέπε παράγραφο 2), η Πωλήτρια γράφει τους λόγους της απόρριψης της απαίτησης μέσα στο πρωτόκολλο καταγγελίας. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Αγοραστής δε δικαιούται την επιστροφή των αναγκαίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων από την ευθύνη για τα ελαττώματα.
 7. Ο Πωλητής αποφασίζει αμέσως για την αξίωση του Αγοραστή, σε περίπλοκες περιπτώσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών. Μέσα στην περίοδο δεν συμπεριλαμβάνεται ο επαρκής χρόνος, ανάλογα με το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας, που απαιτείται για την εκτίμηση του ελαττώματος από τον εξειδικευμένο προσωπικό. Για την αξίωση του Αγοραστή αποφασίζει η Πωλήτρια χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της, εκτός αν η Πωλήτρια με τον Αγοραστή συμφωνήσουν διαφορετικά.
 8. Η προθεσμία για τον χειρισμό του παραπόνου αναστέλλεται εάν ο φορέας δεν έχει λάβει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διευθέτηση της καταγγελίας, και μέχρι την ημέρα παραλαβής των σχετικών εγγράφων.
 9. Ο Αγοραστής δικαιούται αποζημίωση εύλογων εξόδων που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από μια νόμιμη καταγγελία. Οι δαπάνες αυτές θεωρούνται ως το ελάχιστο αναγκαίο. Κυρίως πρόκειται ια τα ταχυδρομικά τέλη για την αποστολή των προϊόντων. Μέσα στις δαπάνες αυτές δεν είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνεται η τιμή της διαδρομής με το αυτοκίνητο για την παράδοση των προϊόντων ή της επείγουσας μεταφοράς και άλλα παρόμοια έξοδα. Σας συνιστούμε να στείλετε τα προϊόντα μέσω της ταχυδρομικής υπηρεσίας „Επιστολές Α' προτεραιότητας - Συστημένα“. Σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, το κόστος της αποστολής των προϊόντων θεωρείται πάντα εύλογο κόστος.
 10. Η Πωλήτρια εκδίδει στον καταναλωτή μια γραπτή βεβαίωση που περιλαμβάνει την ημέρα που έχει ασκήσει το δικαίωμα εγγύησης, το περιεχόμενό της και ποιο τρόπο διευθέτησης της εγγύησης απαιτεί. Επιπλέον, η Πωλήτρια παραδίδει στον καταναλωτή μια βεβαίωση που περιλαμβάνει την ημερομηνίας και τον τρόπο διευθέτησης της εγγύησης, συμπεριλαμβανομένης της βεβαίωσης για την επισκευή και τη διάρκεια της. Σε περίπτωση άρνησης διευθέτησης της εγγύησης, η Πωλήτρια εκδίδει στον καταναλωτή ένα έγγραφο με τους λόγους της άρνησης αυτής.

5. Τελικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας Διαδικασίας Διαχείρισης Παραπόνων άρχεται από την 1.1.2014. Επιφυλασσόμαστε το δικαίωμα αλλαγών στους όρους της Διαδικασίας Διαχείρισης Παραπόνων.

Σε περίπτωση που γνωρίζετε για τις λάμπες όλα τα απαραίτητα, αρκεί να επιλέξετε τη σωστή

Ταχύς οδηγός
λαμπών

Βρές την λάμπα με 2 κλικ

Λάμπες για προβολείς

Λάμπες για τηλεοράσεις