211 23 43 342 (Δευ.-Πα. 10-18)

Εμπορικοί Όροι

της εμπορικής εταιρείας Web Retail s.r.o., με έδρα την Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, Δημοκρατία της Τσεχίας, IČ (Αριθμός Εμπορικού Μητρώου): 28876431

εγγεγραμμένης στο Εμπορικό Μητρώο που τηρείται στο Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, τόμος C, φάκελος 150602

για τις πωλήσεις προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος στη διαδικτυακή διεύθυνση

AlfaLampes.gr

Εμπορικοί Όροι

 1. Εισαγωγικές διατάξεις
 2. Λογαριασμός χρήστη
 3. Σύναψη σύμβασης αγοράς
 4. Η τιμή του εμπορεύματος και οι όροι πληρωμής
 5. Υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς
 6. Μεταφορά και παράδοση εμπορεύματος
 7. Δικαιώματα της πλημμελούς εκτέλεσης σύμβασης
 8. Άλλα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
 9. Ευθύνη και η διανομή περιεχομένου
 10. Ηλεκτρονική καταγραφή εσόδων
 11. Επίδοση εγγράφων
 12. Τελικές διατάξεις

Ζητήματα που σχετίζονται με την παροχή εγγύησης και την αξίωση της διέπονται από τη διαδικασία χειρισμού καταγγελιών.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • 1.1. Οι παρόντες εμπορικοί όροι (εφεξής οι «Εμπορικοί όροι») της εμπορικής εταιρείας Web Retail s.r.o., με έδρα την Husinecká 903/10, Αριθμός Εμπορικού Μητρώου: 28876431, εγγεγραμμένης στο Εμπορικό Μητρώο που τηρείται στο Δημοτικό Δικαστήριο Πράγας, τόμος C, φάκελος 150602 (εφεξής η «Πωλήτρια») διέπουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1751 παρ. 1 Νόμου 89/2012 Συλλ., Αστικός Κώδικας (εφεξής ο «Αστικός Κώδικας»), τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που προκύπτουν σε σχέση ή με βάση τη σύμβαση αγοράς (εφεξής η «Σύμβαση αγοράς»), η οποία συνάπτεται μεταξύ της Πωλήτριας και οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου (εφεξής ο «Αγοραστής») μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Πωλήτριας. Η Πωλήτρια λειτουργεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της στην ιστοσελίδα που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση AlfaLampes.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), και μέσω της διεπαφής της Ιστοσελίδας (εφεξής η «διεπαφή της Ιστοσελίδας του καταστήματος»). 
 •  
 • 1.2. Οι εμπορικοί όροι δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις όταν το πρόσωπο που προτίθεται να προβεί στην αγορά των προϊόντων από την Πωλήτρια είναι νομικό πρόσωπο ή πρόσωπο που παραγγέλλει τα προϊόντα στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή της άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος του. Συμπληρώνοντας το IČ (Αριθμός Εμπορικού Μητρώου) στα στοιχεία της τιμολόγησης κατά την παραγγελία του, ο Αγοραστής δηλώνει ότι η αγορά γίνεται στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας του. 
 •  
 • 1.3. Επιτρέπεται η Σύμβαση αγοράς να περιέχει διατάξεις που διαφέρουν από τους Εμπορικούς Όρους. Οι αποκλίνουσες ρυθμίσεις της Σύμβασης αγοράς υπερισχύουν των Εμπορικών Όρων. 
 •  
 • 1.4. Οι διατάξεις των Εμπορικών Όρων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης αγοράς. Η Σύμβαση αγοράς και οι Εμπορικοί Όροι συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Η Σύμβαση αγοράς συνάπτεται στην ελληνική γλώσσα. 
 •  
 • 1.5. Επιτρέπεται η τροποποίηση ή συμπλήρωση των Εμπορικών Όρων από την Πωλήτρια. Με την παρούσα διάταξη δε θίγονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από την προηγούμενη έκδοση των Εμπορικών Όρων

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

 • 2.1. Μετά την εγγραφή του Αγοραστή στο δικτυακό τόπο, ο Αγοραστής αποκτά την πρόσβαση στην διεπαφή του χρήστη. Από το λογαριασμό του χρήστη ο Αγοραστής μπορεί να παραγγέλνει προϊόντα (εφεξής ο «λογαριασμός χρήστη»). Επίσης, ο Αγοραστής μπορεί να παραγγέλνει τα προϊόντα χωρίς την εγγραφή, απευθείας από την Ιστοσελίδα του καταστήματος. 
 •  
 • 2.2. Κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα και την παραγγελία των προϊόντων, ο Αγοραστής υποχρεούται να παρέχει σωστά και αληθινά δεδομένα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στα στοιχεία του λογαριασμού χρήστη, ο Αγοραστής οφείλει να ενημερώσει τα εν λόγω στοιχεία. Η Πωλήτρια θεωρεί αληθή τα στοιχεία που δήλωσε ο Αγοραστής στο λογαριασμό χρήστη και κατά την παραγγελία του εμπορεύματος.  
 •  
 • 2.3. Για την πρόσβαση στο λογαριασμό χρήστη απαιτείται το όνομα του χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης. Ο Αγοραστής οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για οποιοδήποτε στοιχείο που απαιτείται για την πρόσβαση στο δικό του λογαριασμό χρήστη. 
 •  
 • 2.4. Απαγορεύεται ο Αγοραστής να επιτρέπει τη χρήση του λογαριασμού του σε τρίτους. 
 •  
 • 2.5. Η Πωλήτρια διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του λογαριασμού χρήστη, κυρίως όταν ο Αγοραστής δεν χρησιμοποιεί το λογαριασμό του περισσότερο από 1 χρόνο, ή αν ο Αγοραστής παραβιάζει τις υποχρεώσεις από τη Σύμβαση αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των Εμπορικών Όρων). 
 •  
 • 2.6. Ο Αγοραστής λαμβάνει υπόψη ότι ο λογαριασμός χρήστη μπορεί να μην είναι διαθέσιμος συνεχώς, ιδίως όσον αφορά την απαραίτητη συντήρηση του υλικού και λογισμικού της Πωλήτριας, ή την απαραίτητη συντήρηση του υλικού και λογισμικού τρίτων.

3. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 • 3.1. Κάθε παρουσίαση των προϊόντων στην Ιστοσελίδα του καταστήματος είναι πληροφοριακού χαρακτήρα, και η Πωλήτρια δεν υποχρεούται να συνάψει Σύμβαση αγοράς για αυτά τα προϊόντα. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1732 παρ. 2 του Αστικού Κώδικα.  
 •  
 • 3.2. Η Ιστοσελίδας του καταστήματος παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εμπόρευμα, συμπεριλαμβανομένων των τιμών για συγκεκριμένα προϊόντα. Οι τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και όλα τα σχετικά τέλη. Οι τιμές των προϊόντων παραμένουν σε ισχύ εφ 'όσον εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα του καταστήματος. Η διάταξη αυτή δεν περιορίζει την Πωλήτρια να συνάψει μια Σύμβαση αγοράς υπό συνθήκες ατομικής διαπραγμάτευσης.  
 •  
 • 3.3. Η Ιστοσελίδα του καταστήματος περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για τις δαπάνες που συνδέονται με τη συσκευασία κα την παράδοση των προϊόντων. Οι πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες που συνδέονται με τη συσκευασία και την παράδοση των προϊόντων, που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα του καταστήματος, ισχύουν μόνο σε περιπτώσεις όταν τα προϊόντα παραδίδονται εντός της επικράτειας της Ελλάδας. 
 •  
 • 3.4. Για να παραγγείλει τα προϊόντα, ο Αγοραστής συμπληρώνει μια φόρμα παραγγελίας στην Ιστοσελίδα του καταστήματος. Η φόρμα παραγγελίας περιέχει κυρίως τις πληροφορίες σχετικά με:
  • 3.4.1. τα παραγγελλόμενα προϊόντα (ο Αγοραστής «προσθέτει» τα προϊόντα που παρήγγειλε σε ένα ηλεκτρονικό καλάθι αγορών της Ιστοσελίδας του καταστήματος), 
  • 3.4.2. τον τρόπο πληρωμής της τιμής αγοράς, τα στοιχεία για το επιθυμητό τρόπο παράδοσης των προϊόντων που παραγγέλθηκαν, και 
  • 3.4.3. τις πληροφορίες για τις δαπάνες που συνδέονται με την παράδοση των προϊόντων (εφεξής η «παραγγελία»).
  •  
 • 3.5. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας στην Πωλήτρια, ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και να τροποποιήσει τα δεδομένα της παραγγελίας, προκειμένου να έχει ο Αγοραστής να μπορεί να εντοπίσει και να διορθώσει σφάλματα που έγιναν κατά την εισαγωγή των δεδομένων στην φόρμα παραγγελίας. Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται όταν ο Αγοραστής κάνει κλικ στο «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ». Η Πωλήτρια θεωρεί ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη παραγγελία είναι σωστά. Αμέσως μετά την παραλαβή της παραγγελίας, η Πωλήτρια επιβεβαιώνει στον Αγοραστής την παραλαβή της παραγγελίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή που δήλωσε στο λογαριασμό χρήστη ή στην παραγγελία (εφεξής η «ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή»). 
 •  
 • 3.6. Η Πωλήτρια έχει πάντα το δικαίωμα, ανάλογα με τη φύση της παραγγελίας (ποσότητα του εμπορεύματος, η τιμή αγοράς, το εκτιμώμενο κόστος μεταφοράς), να ζητήσει από τον Αγοραστή μια πρόσθετη επιβεβαίωση της παραγγελίας (π.χ. γραπτώς ή τηλεφωνικώς). 
 •  
 • 3.7. Η συμβατική σχέση μεταξύ της Πωλήτριας και του Αγοραστή αρχίζει να υφίσταται με την επιβεβαίωση αποδοχής της παραγγελίας (αποδοχή) από την Πωλήτρια, η οποία αποστέλλεται από την Πωλήτρια στον Αγοραστή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή, μετά από τον έλεγχο της παραγγελίας από την Πωλήτρια. Ως παραλαβή της παραγγελίας δε θεωρείται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας, το οποίο αποστέλλεται αυτομάτως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη στιγμή της αποστολής της παραγγελίας από τον πελάτη. Εάν δεν πραγματοποιείται η παραλαβή της παραγγελίας, η σύμβαση συνάπτεται κατά τη στιγμή που ο Αγοραστής παραλαμβάνει τα παραγγελλόμενα προϊόντα.
 •  
 • 3.8. Σε περίπτωση εμφανούς τεχνικού σφάλματος στην τιμή του εμπορεύματος που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα του καταστήματος ή κατά την διενέργεια της παραγγελίας, για το οποίο ευθύνεται η Πωλήτρια, η τελευταία δεν υποχρεούται να παραδώσει το εμπόρευμα με την προφανώς λανθασμένη τιμή στον Αγοραστή, ακόμη και αν ο Αγοραστής έλαβε την επιβεβαίωση αποδοχής της παραγγελίας σύμφωνα με τους παρόντες Εμπορικούς Όρους. Στην περίπτωση αυτή, η Πωλήτρια διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
 •  
 • 3.9. Εάν η τιμή του προϊόντος που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα του καταστήματος ή κατά τη διενέργεια της παραγγελίας δεν είναι έγκυρη, η Πωλήτρια οφείλει να ενημερώσει αμέσως τον Αγοραστή για αυτό το γεγονός. Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιήθηκε η αποδοχή της παραγγελίας του Αγοραστή, η Πωλήτρια δεν είναι υποχρεωμένη για τη σύναψη της σύμβασης.
 •  
 • 3.10. Ο Αγοραστής συμφωνεί με την χρήση των μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως για σκοπό της σύναψης της Σύμβασης αγοράς. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον Αγοραστή κατά τη χρήση των μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως σε σχέση με τη σύναψη της Σύμβασης αγοράς (το κόστος της πρόσβασης στο Διαδίκτυο, τηλεφωνικά έξοδα) βαρύνουν τον Αγοραστή, και οι δαπάνες αυτές δεν διαφέρουν από την κανονική χρέωση.

4. Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • 4.1. Η τιμή του εμπορεύματος και τα τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση του εμπορεύματος σύμφωνα με τη Σύμβαση αγοράς, καταβάλλονται από τον Αγοραστή στην Πωλήτρια με τους ακόλουθους τρόπους:
  • Σε μετρητά κατά την παραλαβή του εμπορεύματος στον τόπο που ορίζεται από τον Αγοραστή στην παραγγελία; 
  • Με τραπεζικό έμβασμα στο λογαριασμό της Πωλήτριας IBAN: DE18 8505 0300 3100 4008 86, BIC-Code: OSDDDE81, τηρούμενο από την: Ostsächsische Sparkasse Dresden, Germany; 
  • Με σύστημα πληρωμών χωρίς μετρητά μέσω Pay Pal; 
  • Χωρίς τη χρήση μετρητών, με κάρτα πληρωμής.   
 •  
 • 4.2. Μαζί με την τιμή αγοράς, ο Αγοραστής υποχρεούται να πληρώσει στην Πωλήτρια επίσης και ένα προσυμφωνηθέν ποσό για τα έξοδα που σχετίζονται με τη συσκευασία και την παράδοση του εμπορεύματος. Εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά, η τιμή αγοράς περιλαμβάνει τις δαπάνες που συνδέονται με την παράδοση του εμπορεύματος. 
 •  
 • 4.3. Συνήθως, η Πωλήτρια δε ζητά από τον Αγοραστή να πληρώσει μια προκαταβολή ή άλλη παρόμοια πληρωμή. Η Πωλήτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μια προκαταβολή για τις παραγγελίες υψηλής αξίας. Με αυτό δε θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 4.6 των Εμπορικών Όρων σχετικά με την υποχρέωση εκ των προτέρων καταβολής της τιμή αγοράς. 
 •  
 • 4.4. Σε περίπτωση πληρωμής σε μετρητά ή σε περίπτωση πληρωμής κατά την παραλαβή του εμπορεύματος, η τιμή αγοράς είναι πληρωτέα κατά την παραλαβή του εμπορεύματος. Σε περίπτωση χωρίς μετρητά πληρωμής, η τιμή αγοράς είναι πληρωτέα εντός 14 ημερών από τη ημέρα σύναψης της Σύμβασης αγοράς.  
 •  
 • 4.5. Στην περίπτωση που η πληρωμή πραγματοποιείται χωρίς μετρητά, ο Αγοραστής υποχρεούται να αναφέρει το μεταβλητό κωδικό της πληρωμής κατά τη στιγμή της πληρωμή του τιμήματος. Σε περίπτωση τραπεζικού εμβάσματος, η δέσμευση του Αγοραστή για την καταβολή της τιμής αγοράς εκπληρώνεται τη στιγμή πίστωσης του κατάλληλου ποσού στο λογαριασμό της Πωλήτριας. 
 •  
 • 4.6. Η Πωλήτρια έχει το δικαίωμα, ειδικά αν ο Αγοραστής δεν προβαίνει στην πρόσθετη επιβεβαίωση της παραγγελίας (άρθρο 3.6), να ζητήσει την καταβολή του συνολικού τιμήματος αγοράς πριν από την αποστολή του εμπορεύματος στον Αγοραστή. Οι διατάξεις του άρθρου 2119 παρ. 1 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζονται.  
 •  
 • 4.7. Δε συνδυάζονται οι τυχόν εκπτώσεις επί της τιμής του εμπορεύματος που παρέχονται από την Πωλήτρια στον Αγοραστή.  
 •  
 • 4.8. Αν συνηθίζεται στις εμπορικές σχέσεις ή αν ορίζεται από γενικώς δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς, η Πωλήτρια εκδίδει στον Αγοραστή φορολογικό έγγραφο – τιμολόγιο, για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Σύμβασης αγοράς. Η Πωλήτρια είναι πληρωτής του φόρου προστιθέμενης αξίας. Το φορολογικό έγγραφο – τιμολόγιο εκδίδεται από την Πωλήτρια στον Αγοραστή μετά από την καταβολή του τιμήματος του εμπορεύματος, και αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή, είτε σε έντυπη μορφή μαζί με το εμπόρευμα.  
 •  
 • 4.9. Ο Αγοραστής λαμβάνει υπόψη ότι, μετά την έκδοση του φορολογικού εγγράφου - του τιμολογίου, δεν γίνεται η αλλαγή για το σκοπό αυτό παρεχόμενων δεδομένων.

5. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

 • 5.1. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1837 του Αστικού Κώδικα, δεν επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, η υπαναχώρηση του από τη Σύμβαση αγοράς για την προμήθεια των προϊόντων που έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του Αγοραστή ή για το πρόσωπο του, από τη σύμβαση αγοράς για την προμήθεια των προϊόντων που υπόκεινται σε ταχεία επιδείνωση, καθώς και των προϊόντων που μετά την παράδοση αμετάκλητα αναμιγνύονται με άλλα προϊόντα, από τη σύμβαση αγοράς για την προμήθεια προϊόντων σε κλειστή συσκευασία τα οποία έβγαλε ο καταναλωτής και δε γίνεται η επιστροφή τους για λόγους υγιεινής, και από τη σύμβαση αγοράς για την προμήθεια οπτικοακουστικών εγγραφών, δίσκων ή προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, αν έχει παραβιασθεί η αρχική τους συσκευασία.  
 •  
 • 5.2. Εάν δεν πρόκειται για την περίπτωση του άρθρου 5.1 ή άλλη περίπτωση, στην οποία δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, ο Αγοραστής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1829 παρ. 1 του Αστικού Κώδικα, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του εμπορεύματος, οπότε στην περίπτωση που το αντικείμενο της σύμβασης αγοράς είναι διάφορα είδη προϊόντων ή προμήθεια διάφορων μερών τους, η περίοδος αυτή αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας παράδοσης. Η ανακοίνωση για την υπαναχώρηση από τη Σύμβαση αγοράς πρέπει να αποσταλεί στην Πωλήτρια εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη πρόταση. Ο Αγοραστής μπορεί να αποστείλει την ανακοίνωση για την υπαναχώρηση από τη Σύβαση αγοράς, μεταξύ άλλων, στη διεύθυνση των εγκαταστάσεων της Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Δημοκρατία της Τσεχίας, ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Πωλήτριας info@alfalampes.gr. Για τους σκοπούς της υπαναχώρησης από τη Σύμβασης αγοράς, ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα φόρμας (MS Word | PDF).
 •  
 • 5.3. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη Σύμβαση αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 5.2 των Εμπορικών Όρων, επέρχεται η ακύρωση της Σύμβασης αγοράς από την αρχή. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην Πωλήτρια εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα της υπαναχώρησης από τη Σύμβαση αγοράς. Στην περίπτωση υπαναχώρησης από τη Σύμβαση αγοράς από τον Αγοραστή, ο τελευταίος επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των προϊόντων στην Πωλήτρια, ακόμη και στην περίπτωση όταν λόγω του χαρακτήρα του εμπορεύματος δε γίνεται η επιστροφή του με συνήθη ταχυδρομική διαδρομή.  
 •  
 • 5.4. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη Σύμβαση αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 5.2 των Εμπορικών Όρων, η Πωλήτρια επιστρέφει στον Αγοραστή το ποσό που έλαβε από τον Αγοραστή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα της υπαναχώρησης από τη Σύμβαση αγοράς, με τον ίδιο τρόπο όπως το έλαβε η Πωλήτρια από τον Αγοραστή. Επίσης, η Πωλήτρια δικαιούται να επιστρέψει το ποσό που έλαβε από τον Αγοραστή κατά τη στιγμή της επιστροφής του εμπορεύματος, ή με άλλο τρόπο για τον οποίο συμφωνεί ο Αγοραστής και δε δημιουργούνται πρόσθετες δαπάνες για τον Αγοραστή. Αν ο Αγοραστής υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση αγοράς, η Πωλήτρια δεν είναι υποχρεωμένη να του επιστρέψει το χρηματικό ποσό που έλαβε από αυτόν πριν ο Αγοραστής επιστρέψει το εμπόρευμα σ 'αυτήν ή να αποδείξει ότι έστειλε το εμπόρευμα στην Πωλήτρια.  
 •  
 • 5.5. Η Πωλήτρια έχει το δικαίωμα συμψηφισμού της αξίωσης λόγω ζημίας που προκλήθηκε στα προϊόντα, έναντι της αξίωσης του Αγοραστή για την επιστροφή της τιμής αγοράς.  
 •  
 • 5.6. Η Πωλήτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματος της υπαναχώρησης από τη Σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Σε περίπτωση εμφανούς τεχνικού σφάλματος στην τιμή του εμπορεύματος που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα του καταστήματος (παράγραφος 3.8 του παρόντος);
  • Για αντικειμενικούς λόγους (κυρίως επειδή τα προϊόντα δεν παράγοντα πλέον, ο προμηθευτής σταμάτησε να προμηθεύει στην Τσεχία, κλπ.) δεν είναι δυνατή η προμήθεια των προϊόντων;
  • Η εκτέλεση της Σύμβασης γίνεται αντικειμενικά αδύνατη ή παράνομη.
 •  
 • 5.7. Σε περίπτωση που επέρχεται μία από τις περιπτώσεις του παραγράφου 5.6 του παρόντος, η Πωλήτρια οφείλει να ενημερώσει αμέσως τον Αγοραστή για την υπαναχώρηση της από τη Σύμβαση αγοράς. Η υπαναχώρηση γίνεται αποτελεσματική έναντι του Αγοραστή τη στιγμή που του επιδίδεται σχετική ενημέρωση. Εάν ο Αγοραστής κατέβαλε πλήρως ή εν μέρει την τιμή αγοράς, η Πωλήτρια υποχρεούται να του επιστρέψει το ποσό που έλαβε με τον ίδιο τρόπο όπως το δέχθηκε από τον Αγοραστή, ή με τραπεζικό έμβασμα σε λογαριασμό που ορίζεται από τον Αγοραστή. Η Πωλήτρια επιστρέφει το χρηματικό ποσό εντός 14 ημερών από την υπαναχώρηση από τη Σύμβαση αγοράς.
 •  
 • 5.8. Σε περίπτωση που μαζί με το εμπόρευμα παρέχεται στον Αγοραστή ένα δώρο, η σύναψη της Συμφωνίας αγοράς μεταξύ του Αγοραστή και της Πωλήτριας γίνεται υπό τη διαλυτική αίρεση, ότι σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη Σύμβαση αγοράς από τον Αγοραστή, η πράξη δωρεάς χάνει την ισχύ της, και ο Αγοραστής υποχρεούται μαζί με το εμπόρευμα να επιστρέψει και το δώρο που έλαβε.
 •  
 • 5.9. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση αγοράς δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2.

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

 • 6.1. Σε περίπτωση που ο τρόπος μεταφοράς αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με βάση το ειδικό αίτημα του Αγοραστή, ο Αγοραστής φέρει τον κίνδυνο και τις πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται με αυτόν τον τρόπο μεταφοράς. 
 •  
 • 6.2. Αν η Πωλήτρια σύμφωνα με τη Σύμβαση αγοράς υποχρεούται να παραδώσει το εμπόρευμα στον τόπο που καθορίζεται από τον Αγοραστή στην παραγγελία, ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί το εμπόρευμα κατά την παράδοση.
 •  
 • 6.3. Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα του καταστήματος, άρχεται την ημέρα παραλαβής της πληρωμής, εκτός από την πληρωμή κατά την παράδοση του εμπορεύματος και έναντι τιμολογίου με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής.
 •  
 • 6.4. Σε περίπτωση που η παράδοση του εμπορεύματος δε μπορεί να γίνει με ένα προκαθορισμένο τρόπο, η Πωλήτρια έχει το δικαίωμα, για το σκοπό της παράδοσης του εμπορεύματος, να χρησιμοποιήσει έναν διαφορετικό μεταφορέα, ή ο χρόνος της παράδοσης μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ό, τι ο χρόνος της παράδοσης που αναφέρεται στην παραγγελία. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούν να αλλάξουν οι όροι μεταφοράς, ιδίως υπάρχει δυνατότητα της παράτασης του χρόνου παράδοσης του εμπορεύματος ή αύξησης στα ταχυδρομικά τέλη. Σχετικά με το θέμα αυτό, η Πωλήτρια οφείλει να ενημερώσει αμέσως τον Αγοραστή και να συμφωνήσουν στους νέους όρους παράδοσης (αύξηση του κόστους παράδοσης, αλλαγή του μεταφορέα και επέκταση του χρόνου παράδοσης). Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δε συμφωνεί με τους νέους όρους της παράδοσης, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση αγοράς. Στην εν λόγω περίπτωση, η Πωλήτρια επιστρέφει στον Αγοραστή το χρηματικό ποσό που έλαβε από τον τελευταίο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα της υπαναχώρησης από τη Σύμβαση αγοράς, στο τραπεζικό λογαριασμό που υποδείξει ο Αγοραστής, ή με τον ίδιο τρόπο όπως το έλαβε η Πωλήτρια από τον Αγοραστή. 
 •  
 • 6.5. Σε περίπτωση που οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να παραδοθεί το εμπόρευμα κατ 'επανάληψη ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από ό, τι αναφέρεται στην παραγγελία, ο Αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα που συνδέονται με την επαναλαμβανόμενη παράδοση εμπορεύματος, ή το κόστος που συνδέεται με άλλο τρόπο της παράδοσης. 
 •  
 • 6.6. Ο Αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει την ακεραιότητα της συσκευασίας των προϊόντων κατά την παραλαβή του εμπορεύματος από τον μεταφορέα, και σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν ελαττωμάτων οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως το μεταφορέα. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ζημιά στη συσκευασία, η οποία δείχνει την μη εξουσιοδοτημένη εισβολή στο δέμα, ο Αγοραστής δεν είναι υποχρεωμένος να παραλάβει το δέμα από το μεταφορέα. 
 •  
 • 6.7. Η παράδοση του εμπορεύματος εκτός της ΕΕ γίνεται σύμφωνα με τους όρους παράδοσης της ΔΑΠ – με την παράδοση στον τόπο προορισμού (Incoterms 2010). Η Πωλήτρια φέρει τον κίνδυνο μέχρι τον προκαθορισμένο τόπο προορισμού. Η Πωλήτρια έχει την υποχρέωση καταβολής δασμών εξαγωγής. Ο Αγοραστής έχει την υποχρέωση καταβολής δασμών εισαγωγής. 
 •  
 • 6.8. Άλλα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών κατά τη μεταφορά των προϊόντων διέπονται από τους ειδικούς όρους παράδοσης της Πωλήτριας, αν εκδίδονται από την Πωλήτρια.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 • 7.1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, όσον αφορά τα δικαιώματα απορρέοντα από την ελαττωματική εκτέλεση της Σύμβασης, διέπονται από γενικώς δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς (κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 1914 έως 1925, άρθρων 2099 έως 2117 και των άρθρων 2161 έως 2174 του Αστικού Κώδικα, καθώς και του Νόμου 634/1992 Συλλ., περί προστασίας των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις). 
 •  
 • 7.2. Η Πωλήτρια ευθύνεται έναντι του αγοραστή ότι τα προϊόντα του δεν είναι ελαττωματικά κατά την παραλαβή τους. Κυρίως, η Πωλήτρια ευθύνεται έναντι του αγοραστή ότι τη στιγμή της παραλαβής από τον αγοραστή των προϊόντων:
  • 7.2.1. τα χαρακτηριστικά των προϊόντων είναι αυτά που συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, και στην περίπτωση που δεν είχαν συμφωνήσει εκ των προτέρων, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων είναι αυτά όπως τα περιέγραψε η Πωλήτρια ή ο κατασκευαστής τους, ή που αναμένει ο αγοραστής ενόψει της φύσης του προϊόντος και με βάση τη διαφήμιση των προϊόντων, 
  • 7.2.2. τα προϊόντα είναι κατάλληλα για τον σκοπό που αναφέρεται από την Πωλήτρια, ή για το σκοπό που χρησιμοποιούνται συνήθως τα προϊόντα του ιδίου τύπου, 
  • 7.2.3. η ποιότητα και η εκδοχή του προϊόντος ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα δείγματα ή πρότυπα, εάν η ποιότητα και η εκδοχή του καθορίσθηκαν σύμφωνα με το εγκεκριμένο δείγμα ή πρότυπο,  
  • 7.2.4. τα προϊόντα είναι σε ανάλογη ποσότητα, μέτρα ή το βάρος, και 
  • 7.2.5. τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. 
  •  
 • 7.3. Οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7.2 των Εμπορικών Όρων δεν εφαρμόζονται για τα προϊόντα που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή λόγο του ελαττώματος για το οποίο διαπραγματεύθηκε η χαμηλότερη τιμή, λόγο της φθοράς του εμπορεύματος που προκλήθηκε από τη συνήθη χρήση του, σε μεταχειρισμένα προϊόντα για τα ελαττώματα που αντιστοιχούν στη χρήση ή τη φθορά που είχε το προϊόν κατά την παραλαβή του από τον Αγοραστή, ή αν αυτό προκύπτει από τη φύση του εμπορεύματος. 
 •  
 • 7.4. Εάν το ελάττωμα εμφανίζεται εντός έξι μηνών μετά την παραλαβή του προϊόντος, θεωρείται ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό κατά τον χρόνο της παραλαβής του. Ο Αγοραστής δικαιούται να ζητήσει την αξίωση του λόγω ελαττώματος, το οποίο εμφανίζεται σε προϊόν κατανάλωσης, εντός της προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων μηνών από την παραλαβή του. Οι λαμπτήρες προβολέων θεωρούνται καταναλωτικά αγαθά με περιορισμένη διάρκεια ζωής, η οποία είναι 2000 ώρες (3 μήνες), εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. Η εξάντληση του κύκλου ζωής των προϊόντων θεωρείται ως φθορά κατά την κανονική χρήση. Για περισσότερα δείτε την διαδικασία χειρισμού καταγγελιών.
 •  
 • 7.5. Ο Αγοραστής ασκεί τα δικαιώματα του που απορρέουν από την ελαττωματική εκτέλεση της Σύμβασης στις εγκαταστάσεις της Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Δημοκρατία της Τσεχίας, μέσα στις οποίες γίνεται η παραλαβή της καταγγελίας, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία των πωλούμενων προϊόντων, ενδεχομένως, στην έδρα ή τον τόπο της επιχείρησης. Η στιγμή άσκησης του δικαιώματος καταγγελίας θεωρείται η στιγμή όταν η Πωλήτρια παρέλαβε από τον Αγοραστή το επιστρεφόμενο προϊόν.
 •  
 • 7.6. Άλλα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών σχετικά με την ευθύνη της Πωλήτριας για ελαττώματα ρυθμίζονται από τη διαδικασία χειρισμού καταγγελιών.
8. ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
 • 8.1. Ο Αγοραστής αποκτά την κυριότητα των προϊόντων με την καταβολή ολόκληρου του τιμήματος.  
 •  
 • 8.2. Η Πωλήτρια δε δεσμεύεται σε σχέση με τον Αγοραστή από οποιοδήποτε κώδικα συμπεριφοράς, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1826 παρ. 1 ε) του Αστικού Κώδικα.  
 •  
 • 8.3. Η διεκπεραίωση των καταγγελιών καταναλωτών γίνεται από την Πωλήτρια μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@alfalampes.gr. Οι πληροφορίες σχετικά με τη διεκπεραίωση της καταγγελίας του Αγοραστή αποστέλλονται από την Πωλήτρια στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή.  
 •  
 • 8.4. Για την εξώδικη επίλυση των διαφορών καταναλωτών που απορρέουν από τη Σύμβαση αγοράς, ο αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για την επίλυση διαφορών σε απευθείας σύνδεση που βρίσκεται στο Διαδίκτυο, στην http://ec.europa.eu/consumers/odr. Χρησιμοποιείται για την επίλυση των διαφορών μεταξύ της Πωλήτριας και του Αγοραστή που απορρέουν από τη Σύμβαση αγοράς.  
 •  
 • 8.5. Το σημείο επαφής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την ΗΕΚΔ), είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή στη Δημοκρατία της Τσεχίας, με έδρα την Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.evropskyspotrebitel.cz.  
 •  
 • 8.6. Ο αγοραστής αναλαμβάνει ο ίδιος τον κίνδυνο της αλλαγής των περιστάσεων κατά την έννοια του άρθρου 1765 παρ. 2 του Αστικού Κώδικα.

9. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 • 9.1. Παρακαλώ σημειώστε ότι οι πληροφορίες κειμένου για το εμπόρευμα και τις υπηρεσίες στην Ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος λαμβάνονται από τρίτους (κατασκευαστές και διανομείς των προϊόντων) και μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή άλλα σφάλματα. Μπορούν επίσης να αλλάξουν, ανά πάσα στιγμή, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίηση.
 •  
 • 9.2. Δεν απαλλασσόμαστε, όμως, από κάθε υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών.
 •  
 • 9.3. Ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων των φωτογραφιών προϊόντων είναι ο διαχειριστής της ιστοσελίδας. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή διακίνηση των φωτογραφιών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή του.

10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΕΣΌΔΩΝ

 • 10.1. Σύμφωνα με τον νόμο περί καταγραφής εσόδων είναι υποχρεωμένος ο πωλητής να εκδώσει στον αγοραστή απόδειξη. Ταυτόχρονα πρέπει να καταγράψει το παραληφθέν έσοδο στο διαχειριστή του φόρου online; σε περίπτωση τεχνικού κολλήματος το αργότερο εντός 48 ωρών. Σύμφωνα με την ισχύουσα τσέχική νομοθεσία είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε την άνω αναφερόμενη φράση και στα τσεχικά: "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."  
 •  
 • 10.2. Με την αποστολή παραγγελίας ο αγοραστής συμφωνεί με την έκδοση και παράδοση απόδειξης σε ηλεκτρονική μορφή. Η απόδειξη στέλνετε σε μορφή e-mailové είδησης τη στιγμή παραλαβής της καταγραμμένης πληρωμής στην e-mail διεύθυνση του αγοραστή. Με βάση αίτηση του αγοραστή είναι δυνατό η απόδειξη να εκδοθεί σε χάρτινη μορφή και να σταλεί,ή προσωπικά να παραδοθεί στον αγοραστή.

11. ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 • 11.1. Η επίδοση των εγγράφων στον Αγοραστή γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή.

12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • 12.1. Εάν η έδρα ή κατοικία του Αγοραστή βρίσκονται εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Τσεχίας, ή αν η έννομη σχέση μεταξύ των μερών περιέχει ένα άλλο διεθνές στοιχείο, ο Αγοραστής αποδέχεται ότι η σχέση μεταξύ των μερών διέπεται από το τσεχικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής είναι ο καταναλωτής και το δίκαιο του κράτους της κατοικίας του προβλέπει ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών από την τσεχική έννομη τάξη, τότε σε έννομες σχέσεις του παρέχεται από αυτό το υψηλότερο επίπεδο προστασίας.  
 •  
 • 12.2. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Εμπορικών Όρων είναι ή κατέστη άκυρη ή αναποτελεσματική, αντικατασταίνεται από τη διάταξη που η έννοια της έρχεται πιο κοντά της άκυρης διάταξης. Η ακυρότητα ή αναποτελεσματικότητα μιας διάταξης δε θίγει την ισχύ οποιασδήποτε άλλης διάταξης.  
 •  
 • 12.3. Η Σύμβαση αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των Εμπορικών Όρων, φυλάσσεται από την Πωλήτρια σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς πρόσβαση σε αυτήν.  
 •  
 • 12.4. Στοιχεία επικοινωνίας της Πωλήτριας: η διεύθυνση αλληλογραφίας Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Česká republika (Τσεχία), η ηλεκτρονική διεύθυνση info@alfalampes.gr, τηλέφωνο (0030) 211 23 43 342

Σε περίπτωση που γνωρίζετε για τις λάμπες όλα τα απαραίτητα, αρκεί να επιλέξετε τη σωστή

Ταχύς οδηγός
λαμπών

Βρές την λάμπα με 2 κλικ

Λάμπες για προβολείς

Λάμπες για τηλεοράσεις